Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/mk/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/lv/global.properties ('k') | chrome/locale/ms/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 action3_tooltip=Клик за вклучување/исклучување на Адблок Плус. 1 action3_tooltip=Клик за вклучување/исклучување на Адблок Плус.
2 notification_antiadblock_title=Сокриј насочени пораки?
3 blockingGroup_title=Правила за Ад Блок 2 blockingGroup_title=Правила за Ад Блок
4 whitelisted_tooltip=Адблок плус е исклучен на оваа страна. 3 whitelisted_tooltip=Адблок плус е исклучен на оваа страна.
5 type_label_font=фонт 4 type_label_font=фонт
6 filter_regexp_tooltip=Овој филтер е или регуларен израз или е премногу краток за да биде оптимизиран. Многу од овие филтери можат да ти го заспорат бровсирање. 5 filter_regexp_tooltip=Овој филтер е или регуларен израз или е премногу краток за да биде оптимизиран. Многу од овие филтери можат да ти го заспорат бровсирање.
7 action0_tooltip=Лев клик за контекст-мени, среден клик за да вклучите или исклуч ите. 6 action0_tooltip=Лев клик за контекст-мени, среден клик за да вклучите или исклуч ите.
8 remove_group_warning=Дали сакаш да ја отстраниш оваа група? 7 remove_group_warning=Дали сакаш да ја отстраниш оваа група?
9 action1_tooltip=Клик за отварање/затварање на блокирани елеменит, среден-клик за вклучување/исклучување. 8 action1_tooltip=Клик за отварање/затварање на блокирани елеменит, среден-клик за вклучување/исклучување.
10 type_label_xmlhttprequest=XML барање 9 type_label_xmlhttprequest=XML барање
11 filter_invalid_regexp=Непознатo регуларно изразување 10 filter_invalid_regexp=Непознатo регуларно изразување
12 active_tooltip=Адблок плус е вклучен, ?1? филтрирање на претплата(ти) и ?2? прил агоди го филтерот(рите) кои ги користиш. 11 active_tooltip=Адблок плус е вклучен, ?1? филтрирање на претплата(ти) и ?2? прил агоди го филтерот(рите) кои ги користиш.
13 type_label_document=документ 12 type_label_document=документ
14 whitelistGroup_title=Правила за исклучоци 13 whitelistGroup_title=Правила за исклучоци
15 disabled_tooltip=Adblock Plus е исклучен. 14 disabled_tooltip=Adblock Plus е исклучен.
16 filter_elemhide_duplicate_id=Саме еден ID од елементот може да биде избран 15 filter_elemhide_duplicate_id=Саме еден ID од елементот може да биде избран
17 action2_tooltip=Клик за отварање на параметри, среден клик за вклучување/ислучув ање. 16 action2_tooltip=Клик за отварање на параметри, среден клик за вклучување/ислучув ање.
18 type_label_subdocument=рамка 17 type_label_subdocument=рамка
19 clearStats_warning=Ова кје ги ресетира сите кликови на филтер и кје го оневозмож и броењето на кликовите. Дали сакаш да продолжиш? 18 clearStats_warning=Ова кје ги ресетира сите кликови на филтер и кје го оневозмож и броењето на кликовите. Дали сакаш да продолжиш?
20 filter_unknown_option=Непозната опција за филтер 19 filter_unknown_option=Непозната опција за филтер
21 notification_antiadblock_message=Оваа страна е позната по тоа што пушта намерни пораки до корисниците на Adblock Plus. Дали сакате Adblock Plus да ги скрие пора ките?
22 type_label_image=слика 20 type_label_image=слика
23 remove_subscription_warning=Дали сакаш да ја отсраниш оваа претплата? 21 remove_subscription_warning=Дали сакаш да ја отсраниш оваа претплата?
24 type_label_other=друго 22 type_label_other=друго
25 type_label_media=аудио/видео 23 type_label_media=аудио/видео
26 elemhideGroup_title=Правила за криење на елементи 24 elemhideGroup_title=Правила за криење на елементи
27 type_label_elemhide=скриено 25 type_label_elemhide=скриено
28 newGroup_title=Нова група на филтери 26 newGroup_title=Нова група на филтери
29 default_dialog_title=Adblock Plus 27 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/lv/global.properties ('k') | chrome/locale/ms/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld