Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/th/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/sv-SE/global.properties ('k') | chrome/locale/tr/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=ไม่มีรายการที่บล็อกได้ในหน้าล่าสุด 1 no_blocking_suggestions=ไม่มีรายการที่บล็อกได้ในหน้าล่าสุด
2 action3_tooltip=คลิกเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน Adblock Plus 2 action3_tooltip=คลิกเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน Adblock Plus
3 notification_antiadblock_title=ซ่อนข้อความปลายทาง
4 type_label_script=สคริปต์ 3 type_label_script=สคริปต์
5 filter_elemhide_nocriteria=ไม่มีเกณฑ์ที่ระบุที่จำวัตถุที่จะซ่อน 4 filter_elemhide_nocriteria=ไม่มีเกณฑ์ที่ระบุที่จำวัตถุที่จะซ่อน
6 blockingGroup_title=กฎการบล็อกโฆษณา 5 blockingGroup_title=กฎการบล็อกโฆษณา
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus เปิดอยู่แต่ไม่ใช้กับหน้านี้ 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus เปิดอยู่แต่ไม่ใช้กับหน้านี้
8 type_label_ping=ping 7 type_label_ping=ping
9 type_label_stylesheet=รูปแบบเอกสาร 8 type_label_stylesheet=รูปแบบเอกสาร
10 blocked_count_tooltip=?1? จาก ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? จาก ?2?
11 type_label_font=แบบอักษร 10 type_label_font=แบบอักษร
12 type_label_popup=หน้าต่างแบบผุดขึ้น(pop-up) 11 type_label_popup=หน้าต่างแบบผุดขึ้น(pop-up)
13 filter_regexp_tooltip=ตัวกรองนี้ก็เป็นการแสดงออกทั่วไปหรือสั้นเกินกว่าจะใช้ให้เห มาะสม ถ้ามีตัวกรองประเภทนี้มากเกินไปจะทำให้การเข้าเว็บช้าได้ 12 filter_regexp_tooltip=ตัวกรองนี้ก็เป็นการแสดงออกทั่วไปหรือสั้นเกินกว่าจะใช้ให้เห มาะสม ถ้ามีตัวกรองประเภทนี้มากเกินไปจะทำให้การเข้าเว็บช้าได้
14 action0_tooltip=คลิกเพื่อนำไปที่รายการเมนู คลิกเมาส์กลางเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน 13 action0_tooltip=คลิกเพื่อนำไปที่รายการเมนู คลิกเมาส์กลางเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน
15 whitelisted_page=Adblock Plus ถูกปิดการใช้งานในหน้าล่าสุด 14 whitelisted_page=Adblock Plus ถูกปิดการใช้งานในหน้าล่าสุด
16 remove_group_warning=คุณแน่ใจว่าต้องการจะลบกลุ่มนี้? 15 remove_group_warning=คุณแน่ใจว่าต้องการจะลบกลุ่มนี้?
17 action1_tooltip=คลิกเพื่อเปิดหรือปิดสิ่งของ คลิกเมาส์กลางเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน 16 action1_tooltip=คลิกเพื่อเปิดหรือปิดสิ่งของ คลิกเมาส์กลางเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน
18 type_label_xmlhttprequest=คำร้องขอ XML 17 type_label_xmlhttprequest=คำร้องขอ XML
19 filter_invalid_regexp=นิพจน์ทั่วไปที่ไม่ถูกต้อง 18 filter_invalid_regexp=นิพจน์ทั่วไปที่ไม่ถูกต้อง
20 active_tooltip=Adblock Plus เปิดใช้งานอยู่ นามข้างท้ายตัวกรอง ?1? อย่าง และตัวกร องกำหนดเอง ?2? ตัวเปิดใช้งานอยู่ 19 active_tooltip=Adblock Plus เปิดใช้งานอยู่ นามข้างท้ายตัวกรอง ?1? อย่าง และตัวกร องกำหนดเอง ?2? ตัวเปิดใช้งานอยู่
21 type_label_document=เอกสาร 20 type_label_document=เอกสาร
22 type_label_object_subrequest=subrequest วัตถุ 21 type_label_object_subrequest=subrequest วัตถุ
23 whitelistGroup_title=ข้อยกเว้นของกฎ 22 whitelistGroup_title=ข้อยกเว้นของกฎ
24 disabled_tooltip=Adblock Plus ถูกปิดการใช้งาน 23 disabled_tooltip=Adblock Plus ถูกปิดการใช้งาน
25 filter_elemhide_duplicate_id=มีเฉพาะรหัสประจำตัววัตถุเดียวเท่านั้นที่ซ่อนที่สามา รถระบุได้ 24 filter_elemhide_duplicate_id=มีเฉพาะรหัสประจำตัววัตถุเดียวเท่านั้นที่ซ่อนที่สามา รถระบุได้
26 type_label_object=วัตถุ 25 type_label_object=วัตถุ
27 filter_cssproperty_nodomain=ไม่ใช้โดเมนที่ใช้งานที่ระบุสำหรับตัวกรองคุณสมบัติ CS S 26 filter_cssproperty_nodomain=ไม่ใช้โดเมนที่ใช้งานที่ระบุสำหรับตัวกรองคุณสมบัติ CS S
28 action2_tooltip=คลิกเพื่อเปิดการปรับแต่ง คลิกเมาส์กลางเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน 27 action2_tooltip=คลิกเพื่อเปิดการปรับแต่ง คลิกเมาส์กลางเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน
29 type_label_subdocument=เฟรม 28 type_label_subdocument=เฟรม
30 clearStats_warning=สิ่งนี้จะตั้งค่าใหม่ทั้งหมดของตัวกรองการเข้าชมสถิติและปิดใช้ง านการตรวจนับปริมาณตัวกรอง คุณต้องดำเนินการต่อหรือไม่ 29 clearStats_warning=สิ่งนี้จะตั้งค่าใหม่ทั้งหมดของตัวกรองการเข้าชมสถิติและปิดใช้ง านการตรวจนับปริมาณตัวกรอง คุณต้องดำเนินการต่อหรือไม่
31 filter_unknown_option=ตัวเลือกตัวกรองที่ไม่รู้จัก 30 filter_unknown_option=ตัวเลือกตัวกรองที่ไม่รู้จัก
32 type_label_genericblock=บล็อกทั่วไป 31 type_label_genericblock=บล็อกทั่วไป
33 notification_antiadblock_message=ไซต์นี้ได้มีการแสดงข้อความปลายทางให้แก่ผู้ใช้ A dblock Plus คุณต้องการให้ Adblock Plus ซ่อนข้อความปลายทางหรือไม่?
34 blocked_count_addendum=(และยังมีบัญชีขาว ?1? อย่าง ซ่อนอยู่ ?2? อย่าง) 32 blocked_count_addendum=(และยังมีบัญชีขาว ?1? อย่าง ซ่อนอยู่ ?2? อย่าง)
35 subscription_invalid_location=ตำแหน่งรายชื่อตัวกรองไม่ใช่ทั้งยูอาร์แอลที่ถูกต้อง และชื่อไฟล์ที่ถูกต้อง 33 subscription_invalid_location=ตำแหน่งรายชื่อตัวกรองไม่ใช่ทั้งยูอาร์แอลที่ถูกต้อง และชื่อไฟล์ที่ถูกต้อง
36 type_label_websocket=websocket 34 type_label_websocket=websocket
37 type_label_image=รูปภาพ 35 type_label_image=รูปภาพ
38 remove_subscription_warning=คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบนามข้างท้ายนี้ 36 remove_subscription_warning=คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบนามข้างท้ายนี้
39 type_label_generichide=ซ่อนทั่วไป 37 type_label_generichide=ซ่อนทั่วไป
40 type_label_other=อื่นๆ 38 type_label_other=อื่นๆ
41 mobile_menu_enable=ABP: เปิดใช้งาน 39 mobile_menu_enable=ABP: เปิดใช้งาน
42 type_label_media=เสียง/ภาพ 40 type_label_media=เสียง/ภาพ
43 mobile_menu_disable_site=ABP: ปิดใช้งาน ?1? 41 mobile_menu_disable_site=ABP: ปิดใช้งาน ?1?
44 elemhideGroup_title=กฎการซ่อนองค์ประกอบ 42 elemhideGroup_title=กฎการซ่อนองค์ประกอบ
45 mobile_menu_enable_site=ABP: เปิดใช้งาน ?1? 43 mobile_menu_enable_site=ABP: เปิดใช้งาน ?1?
46 type_label_elemhide=ซ่อน 44 type_label_elemhide=ซ่อน
47 newGroup_title=กลุ่มตัวกรองใหม่ 45 newGroup_title=กลุ่มตัวกรองใหม่
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/sv-SE/global.properties ('k') | chrome/locale/tr/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld