Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: chrome/locale/vi/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/uk/global.properties ('k') | chrome/locale/zh-CN/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
1 no_blocking_suggestions=Không có mục nào trong trang hiện tại có thể chặn được 1 no_blocking_suggestions=Không có mục nào trong trang hiện tại có thể chặn được
2 action3_tooltip=Nhấn để bật/tắt Adblock Plus. 2 action3_tooltip=Nhấn để bật/tắt Adblock Plus.
3 notification_antiadblock_title=Ẩn tin nhắn mục tiêu?
4 type_label_script=văn lệnh 3 type_label_script=văn lệnh
5 filter_elemhide_nocriteria=Không có chuẩn để nhận diện các phần tử bị ẩn 4 filter_elemhide_nocriteria=Không có chuẩn để nhận diện các phần tử bị ẩn
6 blockingGroup_title=Quy tắc chặn quảng cáo 5 blockingGroup_title=Quy tắc chặn quảng cáo
7 whitelisted_tooltip=Adblock Plus bị vô hiệu ở trang hiện tại. 6 whitelisted_tooltip=Adblock Plus bị vô hiệu ở trang hiện tại.
8 type_label_ping=Độ trễ 7 type_label_ping=Độ trễ
9 type_label_stylesheet=stylesheet 8 type_label_stylesheet=stylesheet
10 blocked_count_tooltip=?1? trong ?2? 9 blocked_count_tooltip=?1? trong ?2?
11 type_label_font=phông 10 type_label_font=phông
12 type_label_popup=cửa sổ bật lên 11 type_label_popup=cửa sổ bật lên
13 filter_regexp_tooltip=Bộ lọc này là một biểu thức chính quy hoặc là do quá ngắn nên không tối ưu hóa được. Quá nhiều bộ lọc như thế này có thể làm chậm việc duy ệt của bạn. 12 filter_regexp_tooltip=Bộ lọc này là một biểu thức chính quy hoặc là do quá ngắn nên không tối ưu hóa được. Quá nhiều bộ lọc như thế này có thể làm chậm việc duy ệt của bạn.
14 action0_tooltip=Nhấn chuột trái để hiển thị trình đơn ngữ cảnh, nhấn chuột giữa để bật/tắt. 13 action0_tooltip=Nhấn chuột trái để hiển thị trình đơn ngữ cảnh, nhấn chuột giữa để bật/tắt.
15 whitelisted_page=Adblock Plus đã bị vô hiệu hóa cho trang hiện tại 14 whitelisted_page=Adblock Plus đã bị vô hiệu hóa cho trang hiện tại
16 remove_group_warning=Bạn có thật sự muốn loại bỏ nhóm này? 15 remove_group_warning=Bạn có thật sự muốn loại bỏ nhóm này?
17 action1_tooltip=Nhấn chuột trái để mở/đóng các mục có thể chặn được, nhấn chuột giữa để bật/tắt. 16 action1_tooltip=Nhấn chuột trái để mở/đóng các mục có thể chặn được, nhấn chuột giữa để bật/tắt.
18 type_label_xmlhttprequest=yêu cầu XML 17 type_label_xmlhttprequest=yêu cầu XML
19 filter_invalid_regexp=Biểu hiện thường xuyên không hợp lệ 18 filter_invalid_regexp=Biểu hiện thường xuyên không hợp lệ
20 active_tooltip=Adblock Plus đã kích hoạt, ?1? bộ lọc trọn gói và ?2? bộ lọc tùy biến đang được dùng. 19 active_tooltip=Adblock Plus đã kích hoạt, ?1? bộ lọc trọn gói và ?2? bộ lọc tùy biến đang được dùng.
21 type_label_document=tài liệu 20 type_label_document=tài liệu
22 type_label_object_subrequest=yêu cầu con đối tượng 21 type_label_object_subrequest=yêu cầu con đối tượng
23 whitelistGroup_title=Quy tắc ngoại lệ 22 whitelistGroup_title=Quy tắc ngoại lệ
24 disabled_tooltip=Adblock Plus đã bị vô hiệu. 23 disabled_tooltip=Adblock Plus đã bị vô hiệu.
25 filter_elemhide_duplicate_id=Chỉ có thể xác định một ID của phần tử bị ẩn 24 filter_elemhide_duplicate_id=Chỉ có thể xác định một ID của phần tử bị ẩn
26 type_label_object=đối tượng 25 type_label_object=đối tượng
27 filter_cssproperty_nodomain=Không có bộ lọc cho thuộc tính CSS tại tên miền chỉ định 26 filter_cssproperty_nodomain=Không có bộ lọc cho thuộc tính CSS tại tên miền chỉ định
28 action2_tooltip=Nhấn chuột trái để mở tùy chọn, nhấn chuột giữa để bật/tắt. 27 action2_tooltip=Nhấn chuột trái để mở tùy chọn, nhấn chuột giữa để bật/tắt.
29 type_label_subdocument=khung 28 type_label_subdocument=khung
30 clearStats_warning=Điều này sẽ thiết lập lại toàn bộ thông số lượt bấm và vô hiệ u đếm lượt bấm. Bạn có muốn thực hiện? 29 clearStats_warning=Điều này sẽ thiết lập lại toàn bộ thông số lượt bấm và vô hiệ u đếm lượt bấm. Bạn có muốn thực hiện?
31 filter_unknown_option=Bộ lọc tùy chọn không rõ 30 filter_unknown_option=Bộ lọc tùy chọn không rõ
32 type_label_genericblock=khối tổng quát 31 type_label_genericblock=khối tổng quát
33 notification_antiadblock_message=Trang này đã được biết là hiện tin nhắn mục tiê u cho người dùng Adblock Plus. Bạn có muốn Adblock Plus ẩn tin nhắn mục tiêu?
34 blocked_count_addendum=(trong danh sách trắng: ?1?, bị ẩn: ?2?) 32 blocked_count_addendum=(trong danh sách trắng: ?1?, bị ẩn: ?2?)
35 subscription_invalid_location=Địa chỉ để tải bộ lọc không phải là một URL hay tê n tập tin hợp lệ. 33 subscription_invalid_location=Địa chỉ để tải bộ lọc không phải là một URL hay tê n tập tin hợp lệ.
36 type_label_websocket=webSockets 34 type_label_websocket=webSockets
37 type_label_image=hình ảnh 35 type_label_image=hình ảnh
38 remove_subscription_warning=Bạn có thật sự muốn xóa bộ trọn gói này không? 36 remove_subscription_warning=Bạn có thật sự muốn xóa bộ trọn gói này không?
39 type_label_generichide=ẩn phần lớn 37 type_label_generichide=ẩn phần lớn
40 type_label_other=khác 38 type_label_other=khác
41 mobile_menu_enable=ABP: Bật 39 mobile_menu_enable=ABP: Bật
42 type_label_media=tiếng/phim 40 type_label_media=tiếng/phim
43 mobile_menu_disable_site=ABP: Vô hiệu trên ?1? 41 mobile_menu_disable_site=ABP: Vô hiệu trên ?1?
44 elemhideGroup_title=Quy tắc ẩn phần tử 42 elemhideGroup_title=Quy tắc ẩn phần tử
45 mobile_menu_enable_site=ABP: Kích hoạt trên ?1? 43 mobile_menu_enable_site=ABP: Kích hoạt trên ?1?
46 type_label_elemhide=ẩn 44 type_label_elemhide=ẩn
47 newGroup_title=Nhóm lọc mới 45 newGroup_title=Nhóm lọc mới
48 default_dialog_title=Adblock Plus 46 default_dialog_title=Adblock Plus
OLDNEW
« no previous file with comments | « chrome/locale/uk/global.properties ('k') | chrome/locale/zh-CN/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld