Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Unified Diff: chrome/locale/vi/global.properties

Issue 29369232: [adblockplus] Issue 3672 - Removed translations belonging to antiadblockInit.js (Closed)
Patch Set: Created Dec. 19, 2016, 3:35 p.m.
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View side-by-side diff with in-line comments
Download patch
« no previous file with comments | « chrome/locale/uk/global.properties ('k') | chrome/locale/zh-CN/global.properties » ('j') | no next file with comments »
Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
Index: chrome/locale/vi/global.properties
diff --git a/chrome/locale/vi/global.properties b/chrome/locale/vi/global.properties
index 17bf50ff978c979281f6ed0fff38fdae8c57a2b2..651a088e3dc237f4c08ae4d1784b34f3cc72d004 100644
--- a/chrome/locale/vi/global.properties
+++ b/chrome/locale/vi/global.properties
@@ -1,6 +1,5 @@
no_blocking_suggestions=Không có mục nào trong trang hiện tại có thể chặn được
action3_tooltip=Nhấn để bật/tắt Adblock Plus.
-notification_antiadblock_title=Ẩn tin nhắn mục tiêu?
type_label_script=văn lệnh
filter_elemhide_nocriteria=Không có chuẩn để nhận diện các phần tử bị ẩn
blockingGroup_title=Quy tắc chặn quảng cáo
@@ -30,7 +29,6 @@ type_label_subdocument=khung
clearStats_warning=Điều này sẽ thiết lập lại toàn bộ thông số lượt bấm và vô hiệu đếm lượt bấm. Bạn có muốn thực hiện?
filter_unknown_option=Bộ lọc tùy chọn không rõ
type_label_genericblock=khối tổng quát
-notification_antiadblock_message=Trang này đã được biết là hiện tin nhắn mục tiêu cho người dùng Adblock Plus. Bạn có muốn Adblock Plus ẩn tin nhắn mục tiêu?
blocked_count_addendum=(trong danh sách trắng: ?1?, bị ẩn: ?2?)
subscription_invalid_location=Địa chỉ để tải bộ lọc không phải là một URL hay tên tập tin hợp lệ.
type_label_websocket=webSockets
« no previous file with comments | « chrome/locale/uk/global.properties ('k') | chrome/locale/zh-CN/global.properties » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld