Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: locale/vi/updates.json

Issue 29676589: Issue 6297 - Added update page translations (Closed)
Patch Set: Created Jan. 24, 2018, 1:25 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
« no previous file with comments | « locale/tr/updates.json ('k') | locale/zh_CN/updates.json » ('j') | no next file with comments »
Toggle Intra-line Diffs ('i') | Expand Comments ('e') | Collapse Comments ('c') | Show Comments Hide Comments ('s')
OLDNEW
(Empty)
1 {
2 "updates_status": {
3 "message": "Cập nhật hoàn tất"
4 },
5 "updates_heading": {
6 "message": "Đã cập nhật Adblock Plus!"
7 },
8 "updates_subheading": {
9 "message": "Có gì mới?"
10 },
11 "updates_optionsPageNews": {
12 "message": "Trang Thiết lập hoàn toàn mới - được thay đổi và làm mới với nhi ều tùy chọn riêng tư và bảo mật hơn - do đó dễ dàng tùy chỉnh Adblock Plus hơn k hi bạn muốn theo ý thích. <a>Tự mình tìm hiểu.</a>"
13 },
14 "updates_blockAds": {
15 "message": "Liên minh chống đối mã nguồn mở đã tạo ra những bộ chặn mới cho phép bạn chặn các quảng cáo ẩn trên trang web như Facebook, thậm chí cả cuộc phả n công của Đế chế."
16 },
17 "updates_phone": {
18 "message": "Nhưng đợi đã! Thế còn điện thoại của bạn thì sao?"
19 },
20 "updates_adblockBrowser": {
21 "message": "Nếu bạn đang kiểm soát được trên máy tính bàn, thì bạn cũng có t hể chặn các quảng cáo và cải thiện tính riêng tư và bảo mật trên điện thoại. Tải về <a>Ứng dụng Adblock Browser dưới đây</a>"
22 }
23 }
OLDNEW
« no previous file with comments | « locale/tr/updates.json ('k') | locale/zh_CN/updates.json » ('j') | no next file with comments »

Powered by Google App Engine
This is Rietveld