Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Unified Diff: libadblockplus-android-settings/res/values-vi/adblock_settings_strings.xml

Issue 29678581: Issue 6000 - Rename "libadblockplus-android" (Closed)
Patch Set: addressed comments Created Jan. 29, 2018, 11:04 a.m.
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View side-by-side diff with in-line comments
Download patch
Index: libadblockplus-android-settings/res/values-vi/adblock_settings_strings.xml
diff --git a/libadblockplus-android-settings/res/values-vi/adblock_settings_strings.xml b/libadblockplus-android-settings/res/values-vi/adblock_settings_strings.xml
deleted file mode 100644
index cc6632ad4b98f6a061f04cddcaa11f011f9f4eac..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/libadblockplus-android-settings/res/values-vi/adblock_settings_strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-<resources>
-
- <string name="fragment_adblock_settings_general_title">Adblock Plus</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_enabled_title">Adblock Plus</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_filter_lists_title">Danh sách lọc</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_filter_lists_summary">Thêm hoặc xóa danh sách bộ lọc ngôn ngữ</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_aa_enabled_title">Quảng cáo chấp nhận được</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_aa_enabled_summary">Chúng tôi khuyến khích các trang web sử dụng quảng cáo đơn giản, không gây phiền toái. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra hướng dẫn chặt chẽ để xác định Quảng cáo chấp nhận được, những quảng cáo được hiển thị ở chế độ cài đặt mặc định. Nếu bạn muốn duyệt web không có quảng cáo, bạn có thể vô hiệu hóa cài đặt này bất kỳ lúc nào.</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_wl_title">Danh sách tên miền không gây hại</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_wl_summary">Thêm các trang web mà bạn muốn xem quảng cáo vào danh sách này</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_add_domain">Thêm tên miền</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_wl_domains">Danh sách tên miền không gây hại</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_allowed_connection_type">Cấu hình tự động cập nhật</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_allowed_connection_type_wifi_non_metered">Các mạng Wi-Fi không đo</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_allowed_connection_type_wifi">Tất cả các mạng Wi-Fi</string>
- <string name="fragment_adblock_settings_allowed_connection_type_all">Luôn luôn</string>
-
-</resources>

Powered by Google App Engine
This is Rietveld