Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Side by Side Diff: mobile/android/base/locales/adblockbrowser/vi/android_strings.dtd

Issue 29777679: Issue 6657 - Add whitelist translations (Closed)
Patch Set: Adjusting one string in pt-BR as discussed with Tamara Created May 14, 2018, 9:10 p.m.
Left:
Right:
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View unified diff | Download patch
OLDNEW
1 <!-- Adblock Browser --> 1 <!-- Adblock Browser -->
2 <!ENTITY abb_block_ads "Chặn quảng cáo trên trang này"> 2 <!ENTITY abb_block_ads "Chặn quảng cáo trên trang này">
3 3
4 <!ENTITY abb_pref_category_abp "Chặn các yếu tố xâm lấn"> 4 <!ENTITY abb_pref_category_abp "Chặn các yếu tố xâm lấn">
5 <!ENTITY abb_pref_category_abp_summary "Chặn các quảng cáo xâm lấn và các yếu tố khác, chẳng hạn như hình ảnh, trên tất cả các trang web"> 5 <!ENTITY abb_pref_category_abp_summary "Chặn các quảng cáo xâm lấn và các yếu tố khác, chẳng hạn như hình ảnh, trên tất cả các trang web">
6 6
7 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking "Chặn quảng cáo"> 7 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking "Chặn quảng cáo">
8 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking_summary "Thay đổi ngôn ngữ, tùy chọn, thiế t lập mặc định chặn quảng cáo"> 8 <!ENTITY abb_pref_category_adblocking_summary "Thay đổi ngôn ngữ, tùy chọn, thiế t lập mặc định chặn quảng cáo">
9 9
10 <!ENTITY abb_pref_category_blocking "Chặn"> 10 <!ENTITY abb_pref_category_blocking "Chặn">
11 11
12 <!ENTITY abb_pref_category_languages "Ngôn ngữ"> 12 <!ENTITY abb_pref_category_languages "Ngôn ngữ">
13 <!ENTITY abb_pref_category_languages_summary "Thêm hoặc xóa danh sách bộ lọc ngô n ngữ"> 13 <!ENTITY abb_pref_category_languages_summary "Thêm hoặc xóa danh sách bộ lọc ngô n ngữ">
14 14
15 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking "Thêm tùy chọn \&quot;Chặn\&quot;"> 15 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking "Thêm tùy chọn \&quot;Chặn\&quot;">
16 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking_summary "Vô hiệu hóa theo dõi và trang web độc hại hoặc thêm danh sách bộ lọc tùy chỉnh"> 16 <!ENTITY abb_pref_category_more_blocking_summary "Vô hiệu hóa theo dõi và trang web độc hại hoặc thêm danh sách bộ lọc tùy chỉnh">
17 17
18 <!ENTITY abb_pref_category_exceptions "Ngoại lệ"> 18 <!ENTITY abb_pref_category_exceptions "Ngoại lệ">
19 19
20 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads "Quảng cáo chấp nhận được"> 20 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads "Quảng cáo chấp nhận được">
21 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_summary "Hiển thị quảng cáo không xâm lấn hoặc ẩn tất cả quảng cáo"> 21 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_summary "Hiển thị quảng cáo không xâm lấn hoặc ẩn tất cả quảng cáo">
22 22
23 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites "Danh sách trang web không gây h ại"> 23 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites "Danh sách trang web không gây h ại">
24 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Thêm ngoại lệ cho trang web"> 24 <!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Vô hiệu hóa chặn quảng cáo đối với một số trang web cụ thể">
25 25
26 <!ENTITY abb_pref_about_acceptable_ads "Biết thêm về \&quot;Quảng cáo chấp nhận được\&quot;"> 26 <!ENTITY abb_pref_about_acceptable_ads "Biết thêm về \&quot;Quảng cáo chấp nhận được\&quot;">
27 <!ENTITY abb_pref_acceptable_ads "Cho phép một số quảng cáo không xâm nhập"> 27 <!ENTITY abb_pref_acceptable_ads "Cho phép một số quảng cáo không xâm nhập">
28 28
29 <!ENTITY abb_pref_header_adblocking "Chặn quảng cáo"> 29 <!ENTITY abb_pref_header_adblocking "Chặn quảng cáo">
30 30
31 <!ENTITY abb_pref_category_add_other_list "Thêm danh sách bộ lọc khác"> 31 <!ENTITY abb_pref_category_add_other_list "Thêm danh sách bộ lọc khác">
32 32
33 <!ENTITY abb_subscription_disable_tracking "Vô hiệu hóa theo dõi"> 33 <!ENTITY abb_subscription_disable_tracking "Vô hiệu hóa theo dõi">
34 <!ENTITY abb_subscription_disable_malware "Vô hiệu hóa tên miền chứa phần mềm độ c hại"> 34 <!ENTITY abb_subscription_disable_malware "Vô hiệu hóa tên miền chứa phần mềm độ c hại">
35 <!ENTITY abb_subscription_disable_anti_adblock "Vô hiệu hóa thông báo chặn chống quảng cáo"> 35 <!ENTITY abb_subscription_disable_anti_adblock "Vô hiệu hóa thông báo chặn chống quảng cáo">
36 <!ENTITY abb_subscription_disable_social_media "Vô hiệu hoá nút phương tiện truy ền thông xã hội "> 36 <!ENTITY abb_subscription_disable_social_media "Vô hiệu hoá nút phương tiện truy ền thông xã hội ">
37 37
38 <!ENTITY abb_add_subscription_url "www.example.com/filterlist.txt"> 38 <!ENTITY abb_add_subscription_url "www.example.com/filterlist.txt">
39 <!ENTITY abb_add_subscription_button "Thêm danh sách bộ lọc khác"> 39 <!ENTITY abb_add_subscription_button "Thêm danh sách bộ lọc khác">
40 <!ENTITY abb_add_subscription_adding "Thêm danh sách bộ lọc mới..."> 40 <!ENTITY abb_add_subscription_adding "Thêm danh sách bộ lọc mới...">
41 41
42 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Loading whitelisted websites..."> 42 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Đang tải các trang web trong danh sác h trắng...">
43 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Add a website to the whitelist"> 43 <!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Thêm một trang web vào danh sách t rắng">
44 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Whitelist website"> 44 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Thêm trang web vào danh sách trắng" >
45 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Enter the website"> 45 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Nhập trang web">
46 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_hint "www.example.com"> 46 <!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_hint "www.example.com">
47 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Remove whitelisted website"> 47 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Xóa trang web có trong danh sách trắ ng">
48 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "Are you sure you want to remove &f ormatS;?"> 48 <!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "Bạn có chắc là muốn xóa &formatS; không?">
49 49
50 <!ENTITY abb_invalid_url "Vui lòng nhập một URL hợp lệ"> 50 <!ENTITY abb_invalid_url "Vui lòng nhập một URL hợp lệ">
51 51
52 <!-- Adblock Browser onboarding (first run page [FRP]) --> 52 <!-- Adblock Browser onboarding (first run page [FRP]) -->
53 <!ENTITY abb_frp_button_1 "Thêm 2 bước"> 53 <!ENTITY abb_frp_button_1 "Thêm 2 bước">
54 <!ENTITY abb_frp_button_2 "Chỉ thêm 1 bước nữa"> 54 <!ENTITY abb_frp_button_2 "Chỉ thêm 1 bước nữa">
55 <!ENTITY abb_frp_button_3 "Hoàn Thành"> 55 <!ENTITY abb_frp_button_3 "Hoàn Thành">
56 56
57 <!ENTITY abb_frp_headline_1 "Trình duyệt an toàn"> 57 <!ENTITY abb_frp_headline_1 "Trình duyệt an toàn">
58 <!ENTITY abb_frp_headline_2 "Bạn nắm quyền kiểm soát"> 58 <!ENTITY abb_frp_headline_2 "Bạn nắm quyền kiểm soát">
(...skipping 13 matching lines...) Expand all
72 <!ENTITY abb_adblocking_all_selected "Không có thêm đăng ký nào"> 72 <!ENTITY abb_adblocking_all_selected "Không có thêm đăng ký nào">
73 <!ENTITY abb_adblocking_waiting "Đang tìm nạp đăng ký có sẵn..."> 73 <!ENTITY abb_adblocking_waiting "Đang tìm nạp đăng ký có sẵn...">
74 74
75 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_extra_summary "Chúng tôi luôn khuyến k hích các trang web sử dụng quảng cáo đơn giản, không gây phiền phức. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết lạp các nguyên tắc nghiêm ngặt để xác định những Quả ng cáo chấp nhận được mà sẽ được hiển thị trong cài đặt mặc định. Nếu như bạn mu ốn duyệt quảng cáo tự do, bạn có thể vô hiệu hoá cài đặt này bất kỳ lúc nào."> 75 <!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_extra_summary "Chúng tôi luôn khuyến k hích các trang web sử dụng quảng cáo đơn giản, không gây phiền phức. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết lạp các nguyên tắc nghiêm ngặt để xác định những Quả ng cáo chấp nhận được mà sẽ được hiển thị trong cài đặt mặc định. Nếu như bạn mu ốn duyệt quảng cáo tự do, bạn có thể vô hiệu hoá cài đặt này bất kỳ lúc nào.">
76 76
77 <!-- Adblock Browser bookmarks --> 77 <!-- Adblock Browser bookmarks -->
78 <!ENTITY abb_bookmarks_about_browser "Giới thiệu về trình duyệt của bạn"> 78 <!ENTITY abb_bookmarks_about_browser "Giới thiệu về trình duyệt của bạn">
79 <!ENTITY abb_bookmarks_adblock_plus "Adblock Plus"> 79 <!ENTITY abb_bookmarks_adblock_plus "Adblock Plus">
80 <!ENTITY abb_bookmarks_acceptable_ads "Quảng cáo chấp nhận được"> 80 <!ENTITY abb_bookmarks_acceptable_ads "Quảng cáo chấp nhận được">
81 <!ENTITY abb_bookmarks_beta_community "Cộng đồng Beta"> 81 <!ENTITY abb_bookmarks_beta_community "Cộng đồng Beta">
OLDNEW

Powered by Google App Engine
This is Rietveld