Rietveld Code Review Tool
Help | Bug tracker | Discussion group | Source code

Unified Diff: mobile/android/base/locales/adblockbrowser/vi/android_strings.dtd

Issue 29777679: Issue 6657 - Add whitelist translations (Closed)
Patch Set: Adjusting one string in pt-BR as discussed with Tamara Created May 14, 2018, 9:10 p.m.
Use n/p to move between diff chunks; N/P to move between comments.
Jump to:
View side-by-side diff with in-line comments
Download patch
Index: mobile/android/base/locales/adblockbrowser/vi/android_strings.dtd
===================================================================
--- a/mobile/android/base/locales/adblockbrowser/vi/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/locales/adblockbrowser/vi/android_strings.dtd
@@ -16,17 +16,17 @@
<!ENTITY abb_pref_category_more_blocking_summary "Vô hiệu hóa theo dõi và trang web độc hại hoặc thêm danh sách bộ lọc tùy chỉnh">
<!ENTITY abb_pref_category_exceptions "Ngoại lệ">
<!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads "Quảng cáo chấp nhận được">
<!ENTITY abb_pref_category_acceptable_ads_summary "Hiển thị quảng cáo không xâm lấn hoặc ẩn tất cả quảng cáo">
<!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites "Danh sách trang web không gây hại">
-<!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Thêm ngoại lệ cho trang web">
+<!ENTITY abb_pref_category_whitelisted_websites_summary "Vô hiệu hóa chặn quảng cáo đối với một số trang web cụ thể">
<!ENTITY abb_pref_about_acceptable_ads "Biết thêm về \&quot;Quảng cáo chấp nhận được\&quot;">
<!ENTITY abb_pref_acceptable_ads "Cho phép một số quảng cáo không xâm nhập">
<!ENTITY abb_pref_header_adblocking "Chặn quảng cáo">
<!ENTITY abb_pref_category_add_other_list "Thêm danh sách bộ lọc khác">
@@ -34,23 +34,23 @@
<!ENTITY abb_subscription_disable_malware "Vô hiệu hóa tên miền chứa phần mềm độc hại">
<!ENTITY abb_subscription_disable_anti_adblock "Vô hiệu hóa thông báo chặn chống quảng cáo">
<!ENTITY abb_subscription_disable_social_media "Vô hiệu hoá nút phương tiện truyền thông xã hội ">
<!ENTITY abb_add_subscription_url "www.example.com/filterlist.txt">
<!ENTITY abb_add_subscription_button "Thêm danh sách bộ lọc khác">
<!ENTITY abb_add_subscription_adding "Thêm danh sách bộ lọc mới...">
-<!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Loading whitelisted websites...">
-<!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Add a website to the whitelist">
-<!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Whitelist website">
-<!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Enter the website">
+<!ENTITY abb_whitelisted_websites_loading "Đang tải các trang web trong danh sách trắng...">
+<!ENTITY abb_whitelisted_websites_add_button "Thêm một trang web vào danh sách trắng">
+<!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_title "Thêm trang web vào danh sách trắng">
+<!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_message "Nhập trang web">
<!ENTITY abb_whitelist_website_dialog_hint "www.example.com">
-<!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Remove whitelisted website">
-<!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "Are you sure you want to remove &formatS;?">
+<!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_title "Xóa trang web có trong danh sách trắng">
+<!ENTITY abb_whitelist_remove_dialog_message "Bạn có chắc là muốn xóa &formatS; không?">
<!ENTITY abb_invalid_url "Vui lòng nhập một URL hợp lệ">
<!-- Adblock Browser onboarding (first run page [FRP]) -->
<!ENTITY abb_frp_button_1 "Thêm 2 bước">
<!ENTITY abb_frp_button_2 "Chỉ thêm 1 bước nữa">
<!ENTITY abb_frp_button_3 "Hoàn Thành">

Powered by Google App Engine
This is Rietveld